Thanyaporn (Fufu) Khunnatumpong

… English bio will be available soon …

เพราะเชื่อว่า มนุษย์เราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เพื่อนมนุษย์เลือกจะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง อย่างเท่าเทียมได้ ด้วยเหตุนี้ ตั้งแต่วัยเด็กทำให้ฉันรู้สึกมุ่งสนใจทำงานเพื่อสังคมมาโดยตลอด เพื่อมอบโอกาส ให้กับคนที่เลือกเกิดไม่ได้

หลังจากได้รับทุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ฉันได้เปิดโลกทัศน์เห็นปัญหาการพัฒนาจากหลายๆประเทศทั่วโลก ว่าความจริงนั้น ทุกที่ต่างล้วนมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ และการเข้าถึงสิทธิของตนทั้งนั้น ฉันจึงตั้งเป้าหมายกลับมาพัฒนาประเทศ จึงได้เข้ามาทำงานร่วมกับ TIJ ด้วยเชื่อว่า หากเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ ทำไมไม่เริ่มจากการเปิดใจให้โอกาสผู้กระทำผิดกลับสู่สังคมก่อน จากการทำงานวันนั้น ได้ค่อยๆเปิดประสบการณ์ของฉันไปเรื่อยๆว่า ไม่เพียงแต่กลุ่มนักโทษเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มคนเปราะบางอีกมาก ที่ต้องการโอกาสในชีวิต และด้วยปัญหาเหล่านี้ที่ฝังลึกและมีมานาน ทำให้วิธีการแก้ไขแบบเดิมๆ อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป จึงเชื่อเรื่องของการนำ Innovation แนวความคิดใหม่เป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหานั้น ฉันเองทำงานผลักดันในส่วนของการสร้าง tool for mindset เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และกลุ่มนักออกแบบเพื่อสังคม ร่วมกันสร้างเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อนำลงไปใช้จริงให้เกิดประสิทธิผล และการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายระยะยาวได้จริง ฉันรู้สึกหัวใจฟู heartfelted ทุกครั้งที่ได้ทำงานในส่วนนี้ ได้เห็นพลังจากคนที่อยากเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญได้เห็น impact กับกลุ่มคนเปราะบางเหล่านั้นจริง เขาจึงได้มีโอกาสในชีวิต และกลายเป็นผู้ให้กับสังคมต่อไป