Mysis Bot
Chatbot ที่เป็นดั่ง ‘พี่สาว’ ช่วยเหลือผู้เผชิญกับความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ

 • Mysis bot คือ เทคโนโลยีแชทบอทที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้ประสบปัญหากับความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ (gender-based violence) หรือความรุนแรงภายในครอบครัว (domestic violence) 
 • ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่มีผู้ประสบเหตุเป็นศูนย์กลาง ผ่านกลไกหลักในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญประกอบการตัดสินใจ อำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ชั้นกระบวนการยุติธรรมและติดตามผล ตลอดจนเชื่อมโยงการทำงานของทีมสหวิชาชีพและองค์กรภาคประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประสบปัญหากับความรุนแรง

ที่มาและความสำคัญ (Problem & Concept)

ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอัตราความรุนแรงทางร่างกายและ/หรือทางเพศโดยคู่ครองในช่วงชีวิตสูงที่สุดในภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวตั้งแต่ปี 2559-2563 มีแนวโน้มสูงขึ้นคิดเป็น 1,400 รายต่อปี ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับเด็กและผู้หญิง ซึ่ง 77 เปอร์เซ็นต์ของผู้ถูกกระทำไม่กล้าขอความช่วยเหลือ และกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้พบเห็นก็ไม่กล้าให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้ตัวเลขความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 66 คำถามสำคัญคือตัวเลขของความรุนแรงที่ไม่ได้รับการรายงานมีจำนวนอีกเท่าไหร่? แล้วเมื่อไหร่ที่เราทุกคนจะตระหนักว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวคือ “ปัญหาสังคม” ไม่ใช่เพียงปัญหาภายในของบ้านใครบ้านมันอีกต่อไป 

โครงการ Mysis แชทบอท จึงเป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาด้วยหลักการสำคัญในการช่วยให้ผู้ประสบปัญหากับความรุนแรงเข้าถึงกระบวนการทางยุติธรรมมากขึ้น เปรียบเสมือนชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาความรุนแรงทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ ผ่านการวางตัวเป็นดั่งพี่สาวและสามารถให้คำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนแพล็ตฟอร์ม Facebook Messenger ในเพจ “มายซิส My Sis Bot” และมุ่งพัฒนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ทำงานเชื่อมโยงถึงกัน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ประสบปัญหากับความรุนแรงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Project Snapshots

เป้าหมาย:
ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้ประสบปัญหากับความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ

ประเภท (Category/Type of project):
Innovation for Elimination of Violence against Women and Children

ระยะเวลา:
ตุลาคม 2019ปัจจุบัน

สถานะ: 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการเป็นระยะที่ 3

ผู้ร่วมดำเนินงาน:

 • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
 • ChangeFusio
 • OpenDream
 • DTAC
 • องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย (UNICEF)
 • มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
เป้าหมายโครงการ
 1. ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำอย่างสะดวกมากขึ้น สามารถนำไปแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์ปัญหาที่พบได้ดีขึ้น
 2. ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงได้รับการช่วยเหลือแบบทันท่วงที รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. เจ้าหน้าที่รัฐ ทีมสหวิชาชีพ และองค์กรภาคประชาสังคมสามารถให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง บริหารจัดการ หรือดำเนินการทางกฎหมายได้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาสามารถได้รับคำปรึกษา ความเห็นทางกฎหมาย การช่วยเหลือทั้งด้านกฎหมายและข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางในการรับแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการตามกฎหมาย
 3. เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมสหวิชาชีพและองค์กรภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองผู้ประสบปัญหา
กลุ่มเป้าหมาย
 1. ผู้ประสบปัญหากับความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพที่ต้องการคำแนะนำ คำปรึกษา ข้อมูลด้านกฎหมายและความช่วยเหลือ
 2. บุคคลทั่วไปที่ต้องการรับข้อมูลและแจ้งเบาะแสเมื่อเจอปัญหาความรุนแรง

แนวทางการทำงานของ Mysis

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

 1. นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อตุลาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผู้ใช้งานมากกว่า 5,000 คน
 2. มีคดีที่ได้รับรายงาน จำนวน 38 คดี และสามารถจับกุมผู้ต้องหาแล้ว 3 คดี 
 3. เพจ มายซิส Mysis Bot ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มียอดกด Liked จำนวน 8,758 คน และมียอดผู้ติดตามจำนวน 8,841 คน

ภาพตัวอย่างการส่งข้อความทาง Messenger ใน Facebook Fan Page

Share this article: