Yak Data Crime
ยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและแผนที่อาชญากรรม (Crime Mapping)

ที่มาและความสำคัญ (Problem & Concept)

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมมีความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องยกระดับปฏิบัติการให้เท่าทัน รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข “ข้อมูลและเทคโนโลยี” จึงเป็นตัวแปรสำคัญในการผลักดันให้เกิดกลไกการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการ Yak Data Crime เริ่มดำเนินการในพื้นที่เขตทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สน. ทองหล่อ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างแผนที่อาชญากรรม (Crime Mapping) ผ่านการพัฒนาชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแนวทางพัฒนาและป้องกันการเกิดเหตุ รวมทั้งเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่อย่างรอบด้านและครอบคลุม

Project Snapshots

เป้าหมาย:
บูรณาการฐานข้อมูลอาชญากรรม เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม

ประเภท (Category/Type of project):
Data Intelligence for Justice

ระยะเวลา:
2020ปัจจุบัน

สถานะ: 

ผู้ร่วมดำเนินงาน:

  • สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
  • ChangeFusion
  • Opendream
เป้าหมายโครงการ
  1. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการพื้นที่เป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น
  2. พื้นที่เป้าหมายมีความปลอดภัยและสงบสุข ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในความเป็นอยู่ที่มากขึ้น
  3. เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในการปกป้องดูแลและพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ข้อมูลที่มีในพื้นที่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่
  2. เพื่อให้การตัดสินใจในเชิงสาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด สอดคล้องกับความต้องการประชาชน
  3. เพื่อสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับคนในเมือง
กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในพื้นที่

แนวคิดหลักในการดำเนินงาน

พัฒนากระบวนการยุติธรรมผ่านแนวคิดหลักในการ การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลสู่ประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่

แนวทางการดำเนินงานของ Yak Data Crime แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้

1. เก็บรวบรวมข้อมูลอาชญากรรมในพื้นที่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

2. วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมหรือ ICCS และจัดทำแผนที่ปัญหา (issues map)

3. แสดงและคืนข้อมูลสู่พื้นที่และประชาชนในรูปแบบแผนที่ แผนภูมิ เพื่อหาแนวโน้มจุดเสี่ยงของช่วงวันและเวลาในการเกิดอาชญากรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา

Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เพื่อศึกษาหารูปแบบการเกิดอาชญากรรมได้

Share this article: